مخاطبان طرح

طرح عرضه شفاف لاستیک با هدف شفافیت زنجیره تولید، توزیع و فروش لاستیک و با مشارکت تولیدکنندگان و با هدف تنظیم بازار راه‌اندازی گردیده است تا بازیگران و جامعه هدف آن یعنی عوامل توزیع، فروشگاه‌ها و خریداران بتوانند با آسودگی خاطر نسبت به فروش و تامین لاستیک مورد نیاز جامعه با قیمت مصوب اقدام کنند.