سایت‌های فروش مستقیم

سایت‌هایی که امکان فروش لاستیک به مصرف‌کننده نهایی را دارند می‌توانند با اتصال فنی به سامانه‌های مربوطه نسبت به فروش لاستیک اقدام نمایند.

برای این موضوع نیاز است تا سایت‌ها نسبت به ارسال و دریافت اطلاعات با سامانه‌های مرتبط وزارت صمت اقدام نمایند.

وب‌سایت موظف است اطلاعات فاکتور فروش خود به مصرف‌کننده نهایی را به سامانه شفافیت فروشگاهی ارسال نماید که مستندات اتصال فنی به سامانه مذکور در فایل ذیل قابل دریافت است.

مستندات فنی سامانه شفافیت فروشگاهی.docx